Fysieke showroom
De scherpste prijzen
Dealer in a-merken

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel  Roermond  onder nummer 71886702, zijn tot stand gekomen in april 2018 en treden in werking per 14 juni  2018.

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Gebruiker: de Tegeltent  B.V. die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, die bouw- en afbouwmaterialen levert, daartoe te verwerken producten levert en indien overeengekomen verwerkt, aanbrengt en/of monteert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de gebruiker overeengekomen levering van materialen en indien overeengekomen uit te voeren werkzaamheden. Algemene Voorwaarden: Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden. 

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan consumenten en overeenkomsten tussen gebruiker en consument. 

 

Artikel 3 Aanbod

 1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2.Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst van het aanbod.

 1. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoed eisende omstandigheden dit verhinderen.
 2. Het aanbod vermeldt de uiterste datum waarop de materialen zullen worden geleverd en indien van het aanbod deel uitmakend de uit te voeren werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij de gebruiker in zijn aanbod vermeldt dat hij slechts bij benadering een datum kan geven. Indien het aanbod (mede) de uitvoering van werkzaamheden omvat wordt daarin een vaste datum dan wel een vermoedelijk week nummer van oplevering vermeld.
 3. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
 4. a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
 5. b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de gebruiker een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De gebruiker kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de gebruiker

 1. De gebruiker levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De gebruiker voert de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De uit te voeren werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden die gelden voor de onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De gebruiker neemt bij de levering van materialen en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. De gebruiker verstrekt de consument duidelijke instructies over het lossen van de materialen, zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast de wagen kunnen worden gelost. De gebruiker vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbieding. 4. De gebruiker is verplicht de consument te wijzen op:
 • - onjuistheden in de opdracht voor zover de gebruiker deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • - gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de consument ter beschikking zijn gesteld voor zover de gebruiker deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond, voor zover de gebruiker deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
 1. De gebruiker verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten. 6. De gebruiker draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 2. De gebruiker heeft recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de consument komen.

 

Artikel 6 Verantwoordelijkheid van de consument 

 1. De consument stelt de gebruiker in de gelegenheid de materialen af te leveren dan wel het werk te verrichten.

De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

 1. De consument zorgt ervoor dat de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van de gebruiker. 4. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening. 5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de gebruiker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de gebruiker daarvan tijdig in kennis te stellen.
 2. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee voor de gebruiker verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de consument kunnen worden toegerekend. 7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door
 • - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de gebruiker om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.

 

Artikel 7 Onvoorziene complicaties

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
 2. Indien de gebruiker de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die de gebruiker moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de consument meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 8 Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom. 2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
 2. Bij betwisting zal de gebruiker het bestaan van de opdracht tot meer- en minderwerk moeten aantonen.

 

Artikel 9 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 2. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zal de consument de gebruiker de hem toekomende aanneemsom vergoeden vermeerderd met de door de gebruiker gemaakte kosten en verminderd met de besparingen die voor de gebruiker voortvloeien uit de opzegging.
 3. Bij de prijsvormingmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b zal de consument aan de gebruiker vergoeden de bestede loon- en materiaalkosten vermeerderd met de door de gebruiker gemaakte kosten, inclusief een redelijke vergoeding voor de gederfde winst die de gebruiker over het gehele werk zou hebben genoten.
 4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee te werken.

 

Artikel 10 (Op)levering

 1. Wanneer partijen een vaste datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de materialen / wordt het werk op deze datum (op)geleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de materialen/ wordt het werk op of omstreeks deze datum (op)geleverd.
 2. Het werk wordt in de navolgende gevallen als (op)geleverd beschouwd:
 3. wanneer de gebruiker de consument schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard door ondertekening van een opleveringsformulier;
 4. wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft mee-gedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De gebruiker is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;
 5. wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;
 6. bij levering van materialen af magazijn: zodra de materialen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
 7. bij franco levering van materialen: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
 8. Gebreken in geleverde materialen die de consument redelijkerwijs kan constateren dienen door de consument na aflevering en vóór verwerking en/of montage zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld bij de gebruiker.
 9. Bij verwerking/montage van de te leveren materialen door de gebruiker dient, ingeval de materialen vóór de verwerking/montage worden afgeleverd, de consument de materialen bij aflevering te controleren op aantallen en zichtbare beschadiging van de verpakkingen.

 

Artikel 11 Overschrijding (op)leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van een overeengekomen (vermoedelijke) datum voor de oplevering van de door de gebruiker uit te voeren overeengekomen werkzaamheden dient de opdrachtgever de gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op te leveren. Verzuimt de gebruiker alsnog op te leveren binnen deze redelijke termijn dan heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12 Retourzendingen

 1. Alleen onbeschadigde materialen die door de gebruiker uit voorraad zijn geleverd kunnen – voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in voorraad houdt – worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding.
 2. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

 

Artikel 13 Zekerheid bij vooruitbetaling

 1. De gebruiker kan bij het sluiten van de overeenkomst van de consument een vooruitbetaling van maximaal 10% van het overeengekomen bedrag bedingen.

 

Artikel 14 Betaling in termijnen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van de levering / het uit te voeren werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de gebruiker zijn verplichting ter zake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

 

Artikel 15 De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de (op)levering dient de gebruiker bij de consument de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen

c.q. uitgevoerde werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

 1. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
 2. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor de prijsvorming-methode aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
 3. Indien de gebruiker bij de prijsvormingmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
 4. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen twee weken na ontvangst van de rekening.

 

Artikel 16    Niet-nakoming van de betalingsverplichting

 1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de gebruiker na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de gebruiker de rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De gebruiker is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de gebruiker hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten, welke worden berekend aan de hand van de staffel van art. 6:96 lid 2 onder c en art. 2 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de consument.
 4. De gebruiker blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de consument geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Indien de gebruiker een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de gebruiker niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 17 Garantie voor het geleverde

 1. De gebruiker garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden tekortkomingen aan het uitgevoerde werk gedurende een termijn van 24 maanden vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek hem niet kan worden toe gerekend of het gebrek het gevolg is van het niet uitvoeren van een door de leverancier voorgeschreven periodiek onderhoud. Het voorgaande laat onverlet dat de gebruiker ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
 2. Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als doorsnee-hoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken materialen, wat betreft de maatvoering en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de gebruiker de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DIN-normen, geldt die garantie ook tussen de gebruiker en de consument.
 3. De tekortkomingen als bedoeld in lid 1 zijn tekortkomingen die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de gebruiker zijn meegedeeld.

 

Artikel 18 Geschillenregeling

 1. Eventuele geschillen tussen gebruiker en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Roermond.
 2. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, hebben consument en gebruiker het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter voor te leggen aan de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst aan de gebruiker heeft voorgelegd.
 4. Nadat de klacht aan de gebruiker is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de gebruiker aan deze keuze gebonden. Indien de gebruiker dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De gebruiker dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 19 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

 1. De gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. De gebruiker is gehouden wijzigingen schriftelijk toe te zenden alvorens zij toepasselijk zijn op de bestaande overeenkomsten.
 3. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.
 4. De consument, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen per datum dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, als door de wijziging van de algemene voorwaarden de prestatie die hij ontvangt wezenlijk afwijkt.

 

 

Artikel 20 Forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft en/of is gevestigd.

 

 

Advies nodig?

Neem snel contact op voor advies op maat!